Đi xa nhà
học được lắm chiêu hay
để Xuân này
trổ tài khoe bố mẹ
Canh Vô Thuỷ
con hầm chung với Hẹ
Bánh Than này
xin biếu tặng người thân
Mẹ tặng con
ba cái tát…ân cần
“Con quỷ cái phá tiêu nồi, xoong, chảo”