Lạ gì cái chuyện “Gấu Đi Cày”
Chỉ sợ đường dài lộ hổng ngay
Ngũ cốc luân hồi trân bỏ đại
Ao bèo dậy sóng mất quai phai (wifi)

Rung cây nhát khỉ rơi ùm đấy!
Bụm “của” hù ma rớt có ngày!
Lắt lẻo vin cành sao nhát cấy
Tay che, tay níu “Gấu Đi Cày”