Trên: hậu gì đang… Dưới: ngợi khen!
Vòng tay cung kính…. lão giáo hèn
Ông hiệu cất trường, quên cất nóc
Lũ trò ngồi học ướt tèm nhem

P/S: ảnh hoa hậu Thái quỳ lạy mẹ và ông hiệu trưởng VN “hành lễ” trước học trò cũ

Hậu Hà ông hiệu phải hầu hạ