Vái trời vái phật vái ông tiên
Ba vdzái ra đây lập tức liền
Tui “nắm” ba cây chà bá lửa
Chúi đầu trước cửa đấng linh thiêng