Họ hàng nhà kiến
Giữa trời đang trưa
Kéo rồng kéo rắn
Để chạy cơn mưa

Kiến bà đi trước
Kiến ông đi sau
Chắc là khoái chí
Nên còn vuốt râu

Đám ma con kiến

Kiến cha kiến mẹ
Đội trứng trên đầu
Luôn mồm thúc giục
Đi mau! Đi mau

Kiến anh,kiến chị
Nãy giờ đi đâu
Thì ra còn bận
Khiêng một con sâu

Kiến em ngơ ngác
Rời tổ lần đầu
Cái gì cũng lạ
Xoe tròn mắt nâu.

Bùi Xuân Dũng