Phượng tròn thắp lửa
Giục hạ sang mau
Tán cây nhuộm màu
Òa khung trời đỏ.

Ve ran trong gió
Rực trưa nắng hè
Lách tách bờ đê
Cào cào vỡ tổ.

Tiếng Ve Gọi Hè 4K - Nhạc Thiếu Nhi 3D Mới Nhất 2017 - YouTube

Chiều vàng nắng đỏ
Diều sáo lượn bay
Cao vút tầng mây
Vi vu tiếng hạ.

Đồng xa tiếng dế
Khản giọng tìm nhau
Kìa con diều sáo
Gọi hè sang mau.

Lâm Bằng