Bắp ngô của mẹ

Mẹ ngồi nảy bắp ngày xưa Đôi tay đếm những gió mưa ngoài đồng Hạt ngô như giọt nắng hồng Mà sao mắt mẹ gió đông chất đầy Ruộng sâu mẹ xới xác cày Váng bùn bám gót chân gầy nứt đôi Ngô vào