Mái dầm quê ngoại

Mái dầm (mái giầm) là một loài thảo thủy sinh, mọc hoang ở mé sông, kênh, rạch…những nơi có nước chảy chậm. Mái dầm mọc thành bụi, thành cụm, thân ngầm trong bùn; lá đứng hình giáo, mỗi cuống mọc một lá…Hễ nước lớn,