Bồ đề trường học

Mỗi khi có dịp về trường tôi thường ra ban công ngắm nhìn hai cụ cây (cây bồ đề và cây đại) quấn quýt bên nhau, cùng đỡ nắng che mưa cho nhau trong suốt dặm dài; phủ bóng xanh bao trùm mát rượi