Chút chùng chình của núi
Gửi một đóa mây bay
Đỉnh trời xanh màu gió
Cỏ ngật ngà cơn say.

Chút chùng chình của núi
Ngai ngái vị măng rừng
Trái me tròn chua ngọt
Gùi mắt bé sau lưng.

, Chùng chình đỉnh trời, Cà Phê Thứ Bảy

Chút chùng chình của núi
Nhuộm luống cải trước nhà
Đông đang kỳ nhớ nắng
Vàng hắt áo người đi.

Chút chùng chình của núi
Nở những đóa môi xinh
Váy em hay sóng lá?
Ơ xuân chẳng một mình.