(Tánh lặng đất trời chung một cõi
Tâm không trăng gió trải muôn phương.)

TÁNH an nắng rạng khắp cung đường
LẶNG lẽ quay về nơi khói hương
ĐẤT chuyển bờ mê rời sắc tướng
TRỜI di bến giác ngộ vô thường
CHUNG lời kinh kệ lòng hồi hướng
MỘT ý pháp nhuần giải nghiệp vương
CÕI tạm rong chơi đừng mộng tưởng
TÂM KHÔNG TRĂNG GIÓ TRẢI MUÔN PHƯƠNG.

05/05/2020 Đặng Tường Vy (Thơ Đặng Tường Vy gửi tặng tạp chí)

Tĩnh tâm như nước là cảnh giới tinh thần cao thượng