Nằm nghiêng nhớ gió phía chiều
Nhớ trăng phía núi bởi yêu muộn màng
Nhớ vườn xưa cải nụ vàng
Lúng la lúng liếng ai sang lỡ đò.

Đêm đêm cơi những tàn tro
Nhen lên chút lửa để cho ấm lòng

Facebook

Tìm đâu ao đục ao trong
Cho bèo trôi giữa đợi mong một thời.

Lắng nghe lời của ngàn khơi
Phía nghiêng nào cũng chơi vơi bóng mình
Ngắm trăng suông đứng lặng thinh
Lẻ loi chiếc bóng vô tình lại nghiêng.

Mai Thanh Vinh