Người đi đò vẫn ở đây
Sông xưa bến cũ biết ngày nào qua.

Bao ngày nắng cháy mưa sa
Con đò còn đợi người qua ngày nào.

Bao mùa gạo nở chênh chao
Bến sông đò vẫn cắm sào đợi trông.

Những chuyến đò ngang

 

Người đi tìm lá diêu bông
Để người ở lại qua sông theo chồng.

Trên sông đò vẫn bềnh bồng
Cuốn theo chiếc lá diêu bông nổi chìm.

Sao người cứ mải kiếm tìm
Để trái tim phải nén ghìm khát khao.

Con đò rời bến nao nao
Mầu hoa lửa gạo cứa vào nhớ thương.

Dõi nhìn xa cách dặm trường
Người qua đò có nhớ đường về không.

Dẫu rằng đò đã sang sông
Vẫn còn
khắc khoải
nỗi lòng
nợ duyên.