Tôi yêu tiếng Việt bao đời
Vừa trong sáng lại đẹp tươi sắc mầu.
Rõ ràng trong dấu ngắt câu
Sáu thanh kết hợp làm giầu từ, âm.

Nhịp, vần vận dụng đúng tầm
Thành câu rõ nghĩa an tâm người dùng.
Chữ Việt mình đẹp vô cùng
Bao nhiêu từ, chữ để dùng thiếu đâu.

Biết bao từ ngữ đẹp giầu
Tượng hình thấy cả sắc mầu nước non.
Tượng thanh vang vọng lòng son
Ấm lòng nòi giống mãi còn bền lâu.

Tổng hợp hình ảnh bảng chữ cái Tiếng Việt đẹp và đầy đủ nhất - GUU.vn

Cớ sao cứ phải mượn đâu
Những từ đọc mãi mà đâu hiểu gì
Tiếng Việt mình có thiếu chi
Nhiều từ, đúng nghĩa nhớ ghi để dùng.

Tôi yêu tiếng Việt vô cùng
Hồn cốt dân tộc cùng chung giữ gìn.
Tiếng Việt gợi mở tầm nhìn
Hội nhập quốc tế niềm tin sáng ngời.

Tôi yêu tiếng Việt đời đời
Nơi cho tôi gởi những lời tâm can.
Tôi yêu tiếng của Việt Nam
Tiếng của dân tộc muôn ngàn sáng trong.