Đi tìm hình dáng nước tôi
Trong từng thớ đất núi đồi ruộng nương.
Tìm trong dài rộng con đường
Tảo tần trung hiếu yêu thương giống nòi.

Đi tìm hình dáng nước tôi
Tìm trong áo mẹ mổ hôi chát nồng.
Tìm trong dáng bà đợi ông
Trường chinh khói lửa mà lòng chơi vơi.

Vietnam Travel Guide | CNN Travel

Đi tìm hình dáng nước tôi
Câu ca ru cả một đời sắt son.
Chân cha chìm dưới bùn non
Ấm no dành để cháu con ngàn đời.

Đi tìm hình dáng nước tôi
Trong vầng trăng sáng giữa trời ngày thu.
Đổ xương máu để thắng thù
Làm nên dáng nước bởi từ nghĩa nhân.

Đi tìm dáng nước trong dân
Trong mầu cờ đỏ góp phần thắm tô.
Cháu con thời đại bây giờ
Giữ tròn dáng nước cơ đồ Việt Nam.