Có phải vì xấu hổ
Mà khép lòng trinh nguyên?
Hay vì đã thề nguyền
Nên giấu hương trước gió?

Chẳng phải vì tội lỗi
Mà không dám mở lòng
Hoa không ưa lụy cảnh
Mát ngọt kệ thế gian?

Hoa trinh nữ (mắc cỡ): 19 Hình ảnh đẹp và ý nghĩa của nó

Có phải vì đa đoan
Nên hoa nhoà hương sắc
Hay vì giữ tâm an
Mà chọn nơi đất bạc?

Cũng cha trời mẹ đất
Như vạn loài hoa hương
Em giã từ chốn bụi
Tịnh tâm giữa vô thường